شرکت سبدگردان آمیتیس (سهامی خاص)

شرکت سبدگردان آمیتیس (سهامی خاص)، پس از اخذ موافقت اصولی و مجوز تاسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار، تحت شماره 534904 در تاریخ 1397/09/19 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شد. شرکت در تاریخ 1397/09/26 با شماره ثبت 11622 به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به ثبت رسید.