معرفی کمیته های شرکت

1- عباس ابراهیمی

2- رضا حاجی ابراهیمی

3- سیدمحمد عباس نیا

1- محسن خدابخش

2- فرهاد صفی خانی

3- عسگر نوربخش

1- دکتر اسفندیار حیدری پور

2- اکبر روشن ضمیر

3- محسن انصاری مهیاری